SKN Real Estate
  15.05.2009
 

 „Wybrane elementy prawa budowlanego dla pośredników w obrocie nieruchomościami” 

 

Prowadzący: Michał Substyk.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy planistyczne:

o        ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Wybrane zagadnienia z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Przepisy budowlane.
  • ustawa prawo budowlane
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 3. Ewidencja gruntów i budynków - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Pytania i dyskusja. 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło: 3 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=